Onze diensten

Bank

Als uw vertrouwenspartner voor bankzaken werken wij samen met AXA bank. Wij bieden u hier een optimaal advies voor al uw financiële vragen.
Verzekeringen

Verzekeringen

Wij beheren uw verzekeringen prijsbewust en met de professionaliteit die u mag verwachten van een kantoor met zo'n ruime ervaring.

Bureau

Historie
Bert Dezeure
Didier Demoulin
Dany Luyten
ALGEMENE KANTOORGEGEVENS
ASSURMIFID GEDRAGSREGELS
PRIVACY VERKLARING
Toen Frans Dezeure als boekhouder aan de slag was bij de firma Van Eyck in Leuven, zocht hij naar een bijverdienste. Hij vond die nieuwe uitdaging als zelfstandige in bijberoep bij de Spaarbank Anhyp vanaf april 1964. Na een aantal jaren was het kantoor voldoende gegroeid om het als hoofdverdienste uit te baten. In 1974 startte Frans een volwaardig Anhyp-kantoor in Wilsele. Al snel werd hij het kasbonmanneke van WIlsele genoemd…

Geleidelijk aan werden de diensten echter uitgebreid en werd de verzekeringsactiviteit opgestart. Frans haalde zijn objectieven die gesteld werden voor een periode van 3 jaren op 1 jaar, en was definitief gelanceerd. De zaak groeide zodat nieuw bloed noodzakelijk werd en zijn zoon Bert kwam als bediende in dienst in 1990 en kreeg de leiding in 1995. Zijn vader bleef tot hij in 2013 ziek werd en uiteindelijk overleed, steeds de rechterhand en adviseur.

Anhyp werd overgenomen door de AXA groep, een wereldleider in de financiële sector, en de verzekeringsdiensten werden niet langer als agent, maar als makelaar verzorgd. Daardoor kreeg het kantoor veel bijkomende mogelijkheden. Voortaan waren we niet beperkt tot één verzekeringsmaatschappij, maar werd het aanbod uitgebreid tot de voornaamste maatschappijen in België.

Einde 2013 hebben Didier Demoulin en Bert Dezeure hun krachten gebundeld tot het kantoor ‘Dezeure & Demoulin BVBA’, AXA Bank- en kredietagentschap en verzekeringsmakelaars.

In mei 2017 vervoegde Dany Luyten ons kantoor. Met zijn jarenlange ervaring bij oa Deutsche Bank en Bank Nagelmackers was dit samengaan voor onze clienten én voor het kantoor een logische en verstandige keuze. Zijn goede kennis in algemene bankzaken en in het bijzonder in beleggingen verrijken het professionele aanbod van ons kantoor. Axa bank profileerde zich de voorbije jaren als kwalitatieve beleggingsbank met een exclusief ‘sterren’-fondsenaanbod.

U kan in ons kantoor uiteraard ook nog steeds terecht voor een ruim aanbod van woon- en investeringskredieten. Voor verzekeringen zijn we makelaar, en ook hier is er een ruime ‘beste keuze’ in schade- en levensverzekeringen, maar ook in hospitalisatie- en rechtsbijstandsverzekeringen We werken met een beperkt aantal kantooruren, maar u kan bij ons veel ruimer terecht op afspraak buiten die loketuren.
In 1965 zag ik in Leuven voor het eerste het daglicht. Ik beleefde een schitterende jeugd in Wilsele, waar ik in Bleydenberg schoolliep. De schooltijd eindigde toen ik afstudeerde als leerkracht wiskunde. Na eerst enkele maanden les te hebben gegeven, ging ik aan de slag bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij. Na enkele jaren stelde mijn vader voor om samen met hem het kantoor verder uit te bouwen, wat ik met plezier deed en vooral, nog steeds doe.
In 1998 ben ik gestart in het toenmalig Ippa kantoor te Herent met toen al ervaring in de verzekeringswereld. Na enkele overnames ben ik doorgegroeid naar een eigen kantoor in Herselt. Ondertussen was Ippa en Anhyp al samengesmolten met Royale Belge en was AXA geboren.
Naast de klassieke bankzaken ben ik mij gaan bijscholen bij de 'Febelfin Academy' en hield ik mij ook bezig met de materie van verzekeringen, waardoor ook hier expertise opgebouwd werd. 

 

BVBA Dezeure & Demoulin
AXA Bank- en kredietagentschap
Albert Woutersstraat 13B
3012       WILSELE
Tel.  016 22 98 13
Fax  016 29 51 78
E-mail voor verzekeringen: info@dezeure-demoulin.be
E-mail voor bankzaken: agency.12560@axa-bank.be
RPR    0540 898 724
FSMA 112421 A-cB


Openingsuren : Ma & Vrij : 9u tot 12u en Di & Do : 14u tot 18u
Buiten deze uren werken wij steeds op afspraak

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door
de FSMA, te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden
op www.fmsa.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as
 

AssurMiFID gedragsregels 


Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:


1. Aangeboden producten en diensten  

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling 

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;  7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet;  17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 26: Kapitalisatieverrichtingen

1.3. Polisvoorwaarden : HIER


2. Informatie over het belangenconflictenbeleid : HIER

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. In de rubriek "Belangenconflichtenbeleid" op onze website kan u meer informatie  terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.


3. Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”


AssurMiFID: wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
 
PRIVACY VERKLARING
 
 
BVBA Dezeure & Demoulin neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 
Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.
 
Verwerkingsverantwoordelijke
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is BVBA Dezeure & Demoulin BVBA, Albert Woutersstraat 13B te 3012 Wilsele, ond.nr 0540.898.724.
 
Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u  met ons contact opnemen via ‘info@dezeure-demoulin.be’. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
 
Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
 
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.
 
Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?
 
Het kantoor verzamelt en verwerkt  gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft  ook  alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.
 
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.
 
 
 
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
 
De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.  
 
Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.
 
Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.
 
Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.
 
Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.
 
Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?
 
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.
 
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
 
Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.
 
Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
 
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.
 
Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.
 
In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
 
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.
 
Uw rechten
 
De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.
 
U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via ‘info@dezeure-demoulin.be’ of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.
 
U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via [vermelding van he emailadres via hetwelk dit kan gebeuren], met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
 
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
 
 
 
 
Wijzigingen
 
Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
 
 
 
23/05/2018 versie 1
Ik begon mijn loopbaan na m’n graduaatstudie aan het HTI in Heverlee in oktober 1987 bij Kbc (toen nog Cera) in Overijse Eizer. Hier kreeg ik een algemene vorming in de verschillende bankdiensten. Na drie jaar stapte ik over naar Crédit Lyonnais Belgium, dat later Deutsche Bank werd, om me exclusief toe te leggen op Sparen en beleggingen. In 2001 ging ik als kantoordirecteur bij vermogensbank Nagelmackers 1747 aan de slag, dat nadien werd omgedoopt tot Delta Lloyd bank, om vervolgens in 2005 en tot 2017 op zelfstandige basis m’n eigen kantoor te leiden in de Brusselsestraat in Leuven.
In 2013 schakelde het kantoor dat ondertussen zowel bank-, beleggings- als verzekeringsproducten aanbood over naar Axabank.
Op 1 mei 2017 fuseerde mijn kantoor met Bvba Dezeure & Demoulin (Bert en Didier), die reeds vele jaren een Axabank- en verzekeringskantoor runden in Wilsele Dorp. Ondertussen, u leest het, kan ik op ruim 32 jaar bankervaring bogen.

Klantenzone

Welkom op ons interactief verzekeringsportaal. Consulteer uw verzekeringsportefeuille, stel ons bijkomende vragen of geef ons uw gewijzigde gegevens door. Indien u de eerste keer inlogt en nog geen paswoord heeft, kiest dan voor de optie: "Een nieuwe gebruiker aanmaken”.

Contact

Albert Woutersstraat 13 B, 3012 Wilsele
Tel: 016 22 98 13 | Fax: 016 29 51 78
Ma-Vr: 09:00-12:00
Di-Do: 14:00-18:00
Buiten deze uren steeds op afspraak.
info@dezeure-demoulin.be

Nieuwsbrief